نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیین‌های سوگواری مقایسه ی برخی آیین های سوگواری مردم کرمانشاه با آیین های سوگواری در شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 86-98]
 • آوا بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]

ت

 • ترانه معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]

خ

 • خورزوق معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]

ز

 • زبان محلی بهبهانی بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-84]

س

 • ساختار صرفی افعال بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-84]
 • ساختار و قالب شعر ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • ساختمان واجی مقدمه ای بر واجشناسی گویش نایینی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]

ش

 • شاهنامه مقایسه ی برخی آیین های سوگواری مردم کرمانشاه با آیین های سوگواری در شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 86-98]
 • شعر عربی خوزستان ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • شعر محلی عربی ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • شعر محلّی کردی مقایسه ی برخی آیین های سوگواری مردم کرمانشاه با آیین های سوگواری در شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 86-98]

ض

 • ضرب المثل بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]

ف

 • فرهنگ بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • فعل توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-124]
 • فولکلور بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • فولکلور معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]

ق

 • قواعد واجی بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]

ک

 • کرمانشاه مقایسه ی برخی آیین های سوگواری مردم کرمانشاه با آیین های سوگواری در شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 86-98]

گ

 • گویش بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • گویش بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-84]
 • گویش توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-124]
 • گویش فیروزآبادی توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-124]
 • گویش نایینی مقدمه ای بر واجشناسی گویش نایینی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • گویش نیشابوری بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]
 • گویش های جنوب غربی توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-124]

ل

 • لهجه بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-84]

ن

 • نماد بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]

و

 • واج بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]
 • واجشناسی مقدمه ای بر واجشناسی گویش نایینی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • واکه بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]

ه

 • همخوان بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]