اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جلیل نظری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

jnazari1334yahoo.com