اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید عطاء الله افتخاری

زبان و ادبیات عرب استادیار

s.a.eftekhari74gmail.com

سردبیر

دکتر جلیل نظری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

jnazari1334yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر محمدرضا معصومی

زبان و ادبیات فارسی استادیار

masomi2525gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حامد عزیزی نیا

زبان و ادبیات انگلیسی عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

azizinia.hamedgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود براتی خوانساری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

mbkltr.ui.ac.ir

دکتر علی حیدری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه لرستان

aheidary1348yahoo.com

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ata.radmanesh1398gmail.com

دکتر جلال رحیمیان

زبان شناسی استاد دانشگاه شیراز

jrahimianrose.shirazu.ac.ir

دکتر اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

ak_sayadyahoo.com

دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

e.toghyaniltr.ui.ac.ir

دکتر محمدحسین کرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

mohamadhkaramigmail.com

دکتر ایران کلباسی

زبانشناسی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

i_kalbassiyahoo.com

دکتر کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان های باستانی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com

دکتر اکبر نحوی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

akbar.nahviyahoo.com

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

ayalamehayahoo.com
09131037804