درباره نشریه

فصلنامۀ تخصصی «ادبیات و زبان های محلی ایران زمین» در سال 1390 و با هدف  گسترش پژوهش های ادب، زبان ها، گویش ها و لهجه های محلی ایران زمین آغاز به کار کرده است. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج است. این مجله از زمستان 1393 دارای درجۀ علمی - ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید و از تاریخ 1398/2/9 طبق آیین نامۀ نشریات علمی، با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر می شود.

این نشریه از قوانین cope پیروی می کند.