دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1396، صفحه 1-146 
6. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام