دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1398، صفحه 1-132 

مقالۀ پژوهشی

1. بررسی اشعار و ترانه‌های عروسی در شهرستان جهرم

صفحه 1-26

10.30495/irll.2019.671545

عظیم جبّاره ناصرو؛ پریچهر کوهنورد


6. توصیف دستگاه فعلی گویش اردکان فارس

صفحه 113-132

10.30495/irll.2019.671518

لطف الله یارمحمدی؛ جلال رحیمیان؛ حبیبب زبانگیرفرد