دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مرداد 1398، صفحه 1-135 
5. نقش و جایگاه زنان در ترانه‌های بختیاری

صفحه 67-83

10.30495/irll.2019.667861

الیاس قادری؛ عباس قنبری عدیوی؛ مجتبی عبدالهی