دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-158