دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-227 
7. سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آیین های محلی

صفحه 181-202

نجم الدین گیلانی؛ آذرنوش گیلانی