دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-200 
6. برخی فرایندهای واجی در 15 گونه زبانی استان کرمان

صفحه 139-164

عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا؛ پریا رزم دیده