نمایه نویسندگان

ا

 • افضلی، علی ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

پ

ج

 • جوانمرد، کمال بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]

ر

 • راستی بهبهانی، امین بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-84]

س

 • سالمیان، غلامرضا مقایسه ی برخی آیین های سوگواری مردم کرمانشاه با آیین های سوگواری در شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 86-98]
 • سلیمانی، مهشید بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]

ع

ف

 • فروغی، رحیم معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]

ک

 • کراچی، روح انگیز توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-124]
 • کشاورزی، فاطمه معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]
 • کلباسی، ایران بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 125-170]
 • کهریزی، خلیل مقایسه ی برخی آیین های سوگواری مردم کرمانشاه با آیین های سوگواری در شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 86-98]

م

 • مرادی، سمیه معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]

ن

 • ناحیبی، زرمینه معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]
 • نجیب زاده، مهناز بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • نمیرانیان، کتایون معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 171-188]