بن‌مایه‌های ادب پایداری در دو جبهة متفاوت علیه استبداد با تکیه بر اشعار عبدالله پشیو و قیصر امین‌پور

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات کردی - دانشگاه کردستان - سنندج - ایران

10.30495/irll.2022.1925197.1423

چکیده

ادبیات پایداری در عراق و ایران وجوه هم‌سو و مشترکی داشته و دارند. در عراق رژیم بعث جنگ نابرابر و بنیان‌براندازی علیه کردها راه‌انداخت و نابودی‌های بی‌شماری در پی داشت. جنگی خانمان-سوز هم علیه ایران شعله‌ور ساخت که منجر به مشکلات بسیاری شد. در این میان شاعران حوزة پایداری نقش بارزی در بازنمایی و دفاع از کیان ملی و میهن و میراث انسانی بر عهده داشتند. در کردستان عراق عبدالله پشیو و در ایران قیصر امین‌پور نقش و کارکرد چشم‌گیری در این موضوع داشتند و هر دو در دو جبهة متفاوت علیه یک استبداد و یک رژیم با سلاح شعر نبرد کرده‌اند. این جستار با شیوة تحلیلی – توصیفی بن‌مایه‌های پایداری در شعر این دو شاعر را بررسی کرده است. دفاع از میهن، کرامت انسانی، امید به آینده، توصیف صحنه‌های نبرد و مشکلات و مصایب ناشی از جنگ، ستایش شهیدان و جانبازان و رزمندگان از بن‌مایه‌های حاضر در شعر این دو شاعر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of sustainability literature on two different fronts against tyrannyRelying on the poems of Abdullah Pashiv and Qaisar Aminpour

نویسنده [English]

  • Yadollah Pashabadi
Assistant Professor of Kurdish Language and Literature
چکیده [English]

Sustainability literature in Iraq and Iran have similarities and commonalities. In Iraq, the Ba'athist regime launched an unequal war and overthrow against the Kurds, resulting in countless destructions. A house-burning war against Iran also ignited, which led to many problems. In the meantime, poets in the field of sustainability played a significant role in representing and defending the national unity, homeland and human heritage. In Iraqi Kurdistan, Abdullah Pashiv and in Iran, Qaisar Aminpour, played a significant role in this issue, and both fought on two different fronts against a tyranny and a regime with the weapon of poetry. This article examines the characteristics of sustainability in the poetry of these two poets in an analytical-descriptive way. Defending the homeland, human dignity, hope for the future, describing battle scenes and problems and sufferings caused by war, praising martyrs and veterans and warriors are among the themes present in the poetry of these two poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability literature
  • foundation
  • Abdullah Pashiv
  • Qaisar Aminpour
  • tyranny