تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران

2 فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

10.30495/irll.2021.1912439.1389

چکیده

توجه به شاخص‌های اقلیمی در شعر معاصر با نظریه‌های نیما آغاز شد. پس از او بسیاری از شاعران، عناصر بومی اقلیم خود را در تصویرآفرینی‌های شاعرانۀه خود به کار گرفتند. شمس لنگرودی شاعری گیلانی است که عناصر بومی شمال ایران در آفرینش تصاویر شاعرانۀه او نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای با رویکردی توصیفی تحلیلی بر آن شدیم تأثیر شاخص‌های اقلیمی خطه شمال را بر تصویرهای شاعرانه شمس لنگرودی بررسی کنیم.
عناصر بومی در سه سطح شاخص‌های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم‌بندی و بررسی شد. در شاخص‌های جغرافیایی طبیعت، حیوانات محلی و نام مکان‌های خاص، در شاخص‌های فرهنگی کاربرد واژه‌های محلی، کاربرد ضرب‌المثل‌ها و باورهای محلی و در شاخص‌های اقتصادی مشاغل و شیوه‌های امرار معاش مردم در تصویرهای شعری شمس لنگرودی بررسی شد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد در تصویرهای شعری شمس لنگرودی، شاخص‌های جغرافیایی با 82.8%بیش‌ترین و شاخص‌های اقتصادی با 6.3% کاربرد، کم‌ترین بازتاب را دارد. در شاخص جغرافیایی، طبیعت با 70.2%بیش‌ترین نقش را در آفرینش تصاویر شاعر ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of climatic indicators on the poetic images of Shams Langroudi

نویسندگان [English]

  • ziba esmaeili 1
  • safavi kobra 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
2 Student of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Attention to climatic characteristics in contemporary poetry began with Nima's theories. After him, many poets used the indigenous elements of their climate in their poetic illustrations. Shams Langroudi is a Gilani poet whose indigenous elements in northern Iran have played a significant role in creating his poetic images.
In this research, using a library method with a descriptive-analytical approach, we aimed to investigate the effect of climatic features of the northern region on the poetic images of Shams Langroudi.
Indigenous elements were divided into three levels of geographical, cultural and economic indicators. In the geographical features of nature, local animals and the names of specific places, in the cultural indicators the use of local words, the use of local proverbs and beliefs, and in the economic indicators the occupations and livelihoods of the people. Shams Langroudi was studied in his poetic images
The results show that in Shams Langroudi's poetic images, geographical indicators with 82.8% have the highest and economic indicators with 6.3% have the lowest reflection. In the geographical index, nature plays the most important role in creating the poet's images with 70.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic Literature
  • poetic image
  • Shams Langroudi