بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه زبان شناسی و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه زبان شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

10.30495/irll.2021.1925594.1427

چکیده

هدف این پژوهش بررسی الگوها و نیز الگوی غالب برای توزیع اطلاعات مربوط به «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی است. داده‌ها از طریق مصاحبه و گفتگو با 15 گویشور بومی‌زبان مازندرانیِ بالای 50 سال، گردآوری و ثبت و ضبط گردید، ضمن این‌که یکی از نگارندگان، خود گویشور این زبان است. جهت گفتگو و مصاحبه تلاش شد بر موقعیت‌ها و بافت‌هایی تمرکز گردد که امکان وقوع رویداد حرکت در آنها زیاد باشد. سپس داده‌های گفتاری ضبط‌‌شده، به‌صورت نوشتاری بازنمایی شد. در تحلیل معنای افعال، تنها روی معنای صریح و فیزیکی تمرکز شد و از پرداختن به معنای استعاری، مجازی و ضمنی خودداری گردید. سپس، براساس معیارهای تالمی (2000ب)، به بررسی و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج حاصل از داده‌ها نشان می‌دهد که شش الگوی واژگانی شدگی در زبان مازندرانی وجود دارد. از دیگر نتایج اینکه نمی توان الگوی غالبی برای توزیع اطلاعات مربوط به شیوه و مسیر در زبان مازندرانی تعیین کرد، زیرا افعال حرکتی مازندرانی تقریباً به یک میزان این اطلاعات را واژگانی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Information of "manner", "path" and "motion" in Mazandarani Language Based on Cognitive Linguistics

نویسندگان [English]

  • zahra gholzadehgeravi 1
  • Zahra babasalari 2
  • Saeed Yazdani 3
  • Mohammad Hossein Sharaf Zadeh 4
1 PhD student in Linguistics, Bushehr Branch, Islamic Azad University
2 Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of English Language and Linguistics, Islamic Azad University, Bushehr Branch
4 Department of Linguistics, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is cognitive study of patterns and the dominant pattern for distributing information about the manner, path and motion in Mazandarani language. Through interviews and conversations with 15 native speakers over 50 years old, data were collected and recorded. In order to conduct interviews, efforts were made to focus on situations and contexts in which the possibility of a motion event occurring was high. The recorded speech data was then represented in writing. In analyzing the meaning of verbs, the focus was only on the explicit and physical meaning, and the metaphorical and implicit meanings were avoided. Then, based on Talamy criteria (2000b), data were analyzed. The results show that that there are six patterns of lexicography in Mazandarani language. Another result is that it is not possible to determine the dominant pattern for the distribution of information about manner and path in the Mazandarani language, because, in this language,motor verbs render this information into words to the same extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • Mazandarani language: manner
  • path: motion