بررسی تصاویر زبانی گویش وارکی با رویکرد زبانشناسی زیست‌محیطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم.

2 استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه جهرم

10.30495/irll.2021.1925462.1426

چکیده

زبان‌شناسی زیست محیطی از علوم میان‌رشته‌ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. اهمیت محیط زیست در زندگی روزمره اهالی نقاط مختلف به گونه‌ای است که در زبان روزمره و اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های مردم با گویش‌های مختلف نمود پیدا کرده است. در این مقاله سعی شده است رد پای محیط زیست در اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های گویش وارکی با رویکرد زبانشناسی زیست‌محیطی مورد واکاوی قرار گیرد. روش تحقیق بدین گونه بوده است که با استفاده از مکالمه و مصاحبه با 8 گویشور بومی اصطلاحات روزمره جمع آوری شد. گویشوران شامل 4 زن و 4 مرد بین سنین 38 تا 80 ساله بودند. پس از جمع آوری داده‌ها، آوانگاری داده‌ها انجام شد و سپس با توجه به رویکرد زبانشناسی زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر زبانی زیست محیطی بیشتر شامل تشبیه، تمثیل و ضرب‌المثل و کنایه است. در خلق این تصاویر از ویژگی‌های حیوانات و گیاهان استفاده شده است؛ البته درصد استفاده از ویژگی‌های حیوانات بسیار بیشتر از ویژگی های گیاهان بوده است. تصاویر مربوط به حیوانات خود در دسته‌بندی‌هایی از قبیل ظاهر حیوان و رفتار حیوان قرار گرفته و شامل حیواناتی چون گوسفند (بره، میش)، الاغ، گاو، گوساله، سگ، بز، خرس، گراز، گرگ، مرغ، قوچ، گربه و شتر و حشرات می‌شود. ویژگی‌های جسمانی حیوانات شامل چاقی، لاغری، قدرت، ضعف، زشتی، زیبایی و غیره و ویژگی‌های رفتاری که بیشتر در این تصاویر دیده می‌شود شامل تندرو، کندرو، عصبانیت، انزوا، سماجت، نادانی، موذی و غیره می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Linguistic Images of Varaki Variety by Ecolinguistics

نویسندگان [English]

  • zahra hosseini 1
  • Raha Zareifard 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Jahrom University.
2 Assistant professor of linguistics, Jahrom University.
چکیده [English]

Abstract
Ecolinguistics is an interdisciplinary approach attracted the attention of many researchers in different fields. The environmental elements represented in everyday language, idioms and proverbs of different varieties. This article aims at investigating the ecological images in, idioms and proverbs of Varaki Variety. The data gathered from 8 informants (4 men and 4 women) between 38 to 80 year –old. After gathering data, data transcribed and then analyzed by ecolinguistic approach. Linguistic images include similie, metonymy, irony and proverbs. For revealing these images animals and plants play important role. The characteristics of animals are more than plants. The animal images include animal appearance and animal behavior. Animal images include animals such as sheep, donkey, cow, calf, dog, goat, bear, hog, wolf, hen, ram, cat, camel and insects. Physical characteristics include fatness, thinness, weakness, ugliness and beauty. Behavioral characteristics include fast, slow, anger isolation, persistence, ignorance, insidious.
Key words: Ecolinguistics, linguistic images, animals, plants, animal appearance, animal bahaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecolinguistics"
  • linguistic images"
  • animals"
  • plants"
  • "
  • animal appearance