بررسی تطبیقی سبک «آسمان آبی دز» و «پسرک بومی» بر اساس فرانقش‌های تجربی با نگاهی بر عناصر محلّی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران

10.30495/irll.2021.1921117.1413

چکیده

«احمد محمود» نویسندۀ رئالیست اجتماعی و راوی خطّۀ جنوب، مخاطبان را با زندگی واقعی روبه‌رو و از دادن نسخۀ تحریف شدۀ آن پرهیز کرده است. وی در دو داستان کوتاه «آسمان آبی دز» و «پسرک بومی» ریشۀ همۀ نابه‌سامانی‌ها، فقر و جهل طبقۀ فرودست را درپدیدۀ استعمار و حکومت سرسپرده می‌جوید و از کارکرد ارجاعی زبان برای نزدیک شدن به‌زندگی روزمره استفاده می-کند. دستور زبان نقش‌گرای نظام‌مند مایکل هلیدی نیز زبان را با استناد به‌نقش آن در تعاملات اجتماعی بررسی می‌کند. به‌نظر هلیدی، بررسی دستورزبان باید به صورت کمّی انجام شود و از آن‌رو که به‌باور وی زبان پدیده‌ای اجتماعی است، می‌توان آن را در داده‌های تجربی آماده، کنش‌های ارتباطی و فرانقش‌های زبانی که با مبحث سبک مرتبط است، توصیف و تحلیل کرد. در آثار «محمود» می‌توان در «بافت» موقعیّتی دو داستان یاد‌شده چگونگی بازنمایی استعمار را در فرانقش-های شش‌گانۀ دستورزبان هلیدی، مقایسه کرد. هدف این پژوهش آن است که با توجه به‌اطلاق عام رئالیسم به‌مکتب ادبی وی، مشخص گرداند که آیا پیروی از ‌مکتب خاص، سبب بهره‌گیری یکسان در فرانقش‌های دستوری شده وی اقلیم جنوب و برخورد افراد بومی را با فرنگیان معدودی که نمایندۀ طبقه فرادست هستند، به‌گونه‌ای همسان بازنمایی کرده است؟ داده‌های پژوهش نشان می‌دهند که در سبک زبانی او در این دو داستان، به‌ترتیب فرایند مادی، رابطه‌ای و کلامی بیش از همۀ فرایندها استفاده شده‌است. گرایش وی‌به بیان وقایع دنیای بیرون سبب وجود بسامد بیشتر فرایند مادی نسبت به‌سایر فرایندهاست و بسامد انجام اعمال فیزیکی به‌وسیلۀ غیرجان‌داران، در «آسمان آبی دز» بیشتر از «پسرک بومی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the style of "Blue Sky of Dez" and "The Little Native Boy" based on experimental metafunctions with a glance on Local elements

نویسنده [English]

  • Fateme Heydari
Associate Professor in Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

"Ahmad Mahmoud"a social realist narrator of the Southern region confronts the audience with real life and avoids giving a distorted version. He blames the root of all disorganization poverty and ignorance of the lower class on the phenomenon of colonialism and government, in"The Blue Sky of Dez" and "The Little Native Boy". He uses the referential function of language to approach everyday life. Michael Halliday's introduction to functional grammar also examines language with reference to its role in social interactions. According to Halliday the study of grammar should be done quantitatively and he believes language is a social phenomenon, It can be analyzed in empirical data, communicative actions, and language metafuncion related to style. In Mahmoud's works the represention of colonialism in the situational "context" of those stories can be compared to six paradigms of Halliday's grammar.The purpose of this study is to determin if following this particular school has led to equal use of grammatical metafuntions according to the general application of realism to his literary school? Has he represented the southern climate and its natives’ attitudes with the few foreigners representing the upper class equally? The research data shows in these stories, material, relational and verbal processes havebeen used more than all other processes, respectively. His tendency to express the events of the outside world causes the material process to be more than other processes. The frequency of physical acts by inanimate objects is higher in the "Blue Sky of Dez", than in the "The Little Native Boy".

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Mahmoud"
  • Halliday"
  • ‌The Little Native Boy"
  • Blue Sky of Dez"
  • , "
  • Metafunction"