اصطلاحات و واژه های کشاورزی و باغداری در گویش کوهشهری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان.

چکیده

منطقۀ کوهشهری شامل چند روستا در جنوب شرق شهرستان منوجان (از توابع کرمان) است. از آن جا که کشاورزی تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، امرار معاش مردم این منطقه از دیرگاهان از راه کشاورزی و باغداری بوده­است.به سبب اهمیت کشاورزی، اصطلاحات و واژه­های فراوانی در این منطقه وجود دارد. این مقاله در پی آن است که بخشی از واژگان و اصطلاحات کشاورزی و باغداری را در موضوعات مختلفی از جمله: محصولات کشاورزی، آب و آبیاری، انواع گیاهان و درختان، روش­های جمع­آوری محصول و ابزارهای کشاورزی، واژه­ها و اصطلاحات مربوط به نخل و برخی اصطلاحات دیگر ارائه دهد. اغلب این واژه­ها امروزه منسوخ­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. جنیدی، فریدون(1365). "نامۀ فرهنگ ایران"، چاپ اول ، بنیاد نیشابور.
 2. حق شناس، علی محمّد(1382). "آواشناسی(فونتیک)". چاپ هشتم، تهران: انتشارات آگاه.
 3. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382). "فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان کرمان(شهرستان منوجان)". چاپ اوّل، کرمان: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 4. فرهنگ برهان قاطع(1362)، تصحیح و حاشیه دکتر محمد معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 5. فرهنگ جهانگیری(1376)، ویراسته­ی دکتر رحیم عفیفی، چاپ دوم، انتشارات مشهد.
 6. فره وشی، بهرام(1388)، "فرهنگ فارسی به پهلوی"، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران
 7. معین، محمد(1375). "فرهنگ فارسی"، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر
 8. نیک نفس­دهقانی، اسلام(1377). "بررسی گویش جیرفت و کهنوج"، چاپ اوّل، کرمان: انتشارات مرکز کرمان­شناسی.
 9. یزدانفر، وحید(1389). "گویش و رسوم مردم منوجان"، چاپ اول، تهران: دایره المعارف فارسی.

2- مجلات

 1. برومند سعید، جواد(1369). "بررسی چند واژه­ی گویش کرمان"، مجله­ی چیستا، آبان 69، (شماره­ی72)، صص182-174
 2. راعی، پیمان(1388). "اصطلاحات و واژه­های کشاورزی و باغداری در گویش قمشه(شهرضا)مجله فرهنگ مردم، پاییز و زمستان، (شماره­ی32-31)، صص114-104
 3. صیاد کوه، اکبر و عماد کیخسرو(1390). "واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریز فارسمجله­ی ادبیات و زبان­های محلی ایران زمین، زمستان90، سال اول، (شماره­ی2­­)، صص126-65

فلاحی، محمد هادی(1384). "واژه­ها و اصطلاحات کشاورزی و آبیاری در حاجی آباد نقش رستم"، مجله­ی گویش شناسی، اسفند84، (شماره­ی اول)، صص114- 104.