ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد

چکیده

قوم لک یکی از اقوام اصیل ایرانی است. بیشتر محققان، گویش لکی را یکی از گویش­های کهن و شاخص زبان کُردی به شمار آورده­اند؛ برخی از پژوهشگران لُر زبان نیز، این گویش را از جمله گویش­های لُری و برخی دیگر آن را زبانی مستقل پنداشته­اند. نگارندگان در این پژوهش می­کوشند ابتدا با توجّه به خصوصیات زبانی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی قوم لک، این مسأله را که گویش لکی در شمار گویش­های کُردی یا لُری است، روشن کنند؛  سپس ویژگی­های آوایی و دستوری این گویش(مطالعۀ موردی: منطقۀ صحنه) را به­دست دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1ـ ابوالقاسمی، محسن(1375). دستور تاریخی زبان فارسی. تهران: انتشارات سمت.
2ـ  امان­اللهی بهاروند، سکندر(1374). قوم لُر. چاپ دوم. تهران: آگاه.
 3ـ ایزدپناه، حمید (1363). فرهنگ لُری. چاپ دوم. تهران: آگاه.
 4ـ -------------(1367). فرهنگ لکی. تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری.
5ـ خان الماس لُرستانی(1376). دیوان اشعار. به تصحیح سیّد خلیل عالی نژاد. کرمانشاه: بی­نا.
6ـ خانلری، پرویز(1352). تاریخ زبان فارسی. تهران: انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران.
7ـ خلف­تبریزی، محمّدحسین(1357).برهان­قاطع. به­اهتمام­ محمّدمعین. چاپ­سوم. تهران:  امیرکبیر.
8ـ دهخدا، علی اکبر(1373). لغت­نامه.چاپ اوّل از دوره­ی جدید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9ـ رودیگر، اشمیت(1382). راهنمای زبان­های ایرانی. مترجمان: آرمان بختیاری و دیگران. تهران: ققنوس.
10ـ صفی­زاده بوره­که­یی، صدیق(1361الف). بزرگان یارسان. تهران: عطایی.
11ـ --------------------- (1380). دایرة المعارف کُردی. تهران: پلیکان.
12ـ --------------------- (1361). فرهنگ ماد(کُردی به فارسی). تهران: عطایی.
13ـ صمدی، سیدمحمّد(1379). «رساله­ی عشایر کرُد از عهد ناصری». پژوهش­های ایرانشناسی. به کوشش ایرج افشار. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
14ـ ظفری، ولی­الله(1383). «مختصات آوایی و دستوری گویش نهاوندی». مجموعه­ی مقالات       نخستین همایش ملّی ایران شناسی(27-30 خرداد ماه 1381). زبان و زبان شناسی. تهران: انتشارات بنیاد ایران­شناسی. ص430-470.
15ـ لطفی، احمد(1387). لک­ها و ادبیات عامیانه. کیهان فرهنگی. سال بیست­و­پنجم. دی ماه، ص 68-72.
16ـ معین، محمّد(1364). فرهنگ معین. چاپ هفتم. تهران: امیرکبیر