برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان فارسی

چکیده

محور تحقیقات فرهنگ مردم، شیوه ی زندگی، آداب و رسوم، باورها، موسیقی و ادبیّات
است و در این میان ادبیّات عامیانه که روح هنری هر ملّتی است شامل عناصری همچون
ررب الم ل، چیستان، ترانه، متل، تم یل، اشدار محلی و شدر کار است. شدر کار نسخه ی
خوانای احساسات سرایندگان و چگونگی محیط کار آن ها است و اشدار خوانندگان در
حین انجام کار که به تور انفرادی یا جمدی خوانده می شود بیانگر ورع مدیشت،
دلتنگی ها، رن ها، آمای و آرزوها، عشق ها و نیایش ها است. در این مقاله قصدمان مدرفی
جامده ی بختیاری و اشدار عامیانه ی آنان به خصوص اشداری است که مردم بختیاری در
حین انجام کار درو به شکل آهنگینی می خوانند. روش جمع آوری اتلاعات به صورت
کتابخانه ای، اینترنتی و تحقیقات میدانی صورت پذیرفت و حوزه مکانی جمع آوری
اتلاعات میدانی استان های خوزستان و چهار محای و بختیاری بود که توایفی از ایل
بختیاری در آن جا به صورت دائم یا به شیوه ی کوچندگی زندگی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابطحی، علیرضا (1384)، نفت و بختیاری‌ها، چاپ نخست، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 2.  احمد پناهی سمنانی، محمد(1369)، شعر کار در ادب فارسی، تهران، چاپ اول، مؤلف.
 3. حسینی، بیژن (1376)، اشعار و ترانه‌های مردمی بختیاری، اصفهان، چاپ اول، انتشارات شهسواری.
 4. حنیف، محمد(1386)، «آواهای کار اقوام و همبستگی ملی»، فرهنگ مردم ایران،  شماره11.
 5. دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه، تهران، چاپ دوم از دوره جدید، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 6. دوبد، کلمنت آگوستوس بارون(1371)، سفرنامه لرستان و خوزستان، ترجمه محمدحسین آریا، تهران، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. صفری، ظاهری، جهانگیر، ابراهیم( پائیز و زمستان1388 )، «بررسی ترانه‌های کار در عشایر بختیاری»، فصلنامه فرهنگ مردم، شماره31.
 8. فرهادی، مرتضی، بهار و تابستان (1379)، « ترانه‌های کار، کار آواهای از یاد رفته کارورزان و استاد کاران ) »، فصلنامه علوم اجتماعی،  ش 12-11.
 9. کرزن، جرج ناتانیل (1362)، ایران و قضیه ایران، ترجمه غ وحید مازندرانی، تهران، جلد دوم، چاپ دوم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی.
 10. مصاحبه حضوری: 1- محمد رضا خواجه ـ خوزستان ـ باغملک ـ بارانگرد 2-دوست محمد خیری- چهارمحال و بختیاری ـ کوهرنگ ـ چمن گلی 3- حمید پور مهدی ـ خوزستان ـ لالی
 11. هالیدی، رزینک(1369)، فیزیک، ترجمه مهدی گلشنی و ناصر مقبلی، تهران، روز.
 12. همایونی، صادق (1371)، فرهنگ مردم سروستان، مشهد، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی.
 13. والدروزیمانسکی، مارک دیتمن ریچارد(1370)، حرارت و ترمودینامیک، تهران، ترجمه حسین توتون‌چی، حسن شریفیان عطار و محمّدهادی هادی‌زاده، مرکز نشر دانشگاهی.