دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. مفهوم‌سازی‌های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقۀ زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1898704.1351

غلامرضا خادمی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ بهروز محمودی بختیاری


2. بررسی تصاویر زبانی گویش وارکی با رویکرد زبانشناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1925462.1426

زهرا حسینی؛ رها زارعی فرد


3. بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1925594.1427

زهرا گل زاده گروی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ محمدحسین شرف زاده


4. بررسی مضامین عرفانی در داستان «اصلی و کرم» بر مبنای روایت‌های ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1911037.1385

عاتکه رسمی؛ سکینه رسمی


5. بررسی معنایی چند واژه در زبان بلوچی و متون کهن فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1908537.1374

عبدالغفور جهاندیده


6. بررسی و توصیف زبانشناختی 105 صورت زبانی (واژه ها و عبارات) گویش لری در بخش مرکزی شهرستان رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1918580.1404

یزدان دشتیان؛ محمد هادی فلاحی


7. مقایسۀ وجه فعل در گویش‌های «کردی فِیلی» و «کردی کَلهُری» از گویش‌های کردی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.30495/irll.2021.1935404.1457

سکینه آزادی


8. حروف و برخی ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها در لهجۀ طَرقی از گویش راجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.30495/irll.2021.1931310.1438

مژگان اصغری طرقی


9. نگرشی بر ضرب المثل های رایج درمحله ی سعدی شیراز و معادل های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1928731.1432

فرزانه فهندژ سعدی؛ مریم زیبائی نژاد؛ مریم کهنسال


11. بررسی فرایند تضعیف در گویش سیرجانی: واج‌شناسی خودواحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1921575.1415

سید فرید خلیفه لو؛ طاهره عزت آبادی پور


12. مهمترین ویژگی‌های تصریفی اسم و فعل در لهجه بواناتی (بخش مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1930996.1437

جلال رحیمیان؛ فاطمه کامگار