موضوعات = سایر زبان ها، گویش ها و ادبیات حاضر در ایران
تعداد مقالات: 18
1. شخصیت‌ اسطوره‌ای نخل در باورها و داستان‌های جنوب (بوشهر و فارس)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.30495/irll.2019.668213

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمد رضا معصومی


3. فرایند سایشی شدگی در گونة زبانی سیرجانی: واج شناسی زایشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-66

10.30495/irll.2019.667860

طاهره عزت آبادی پور؛ اشرف السادات شهیدی


4. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در سروده های بومی کرمانی شهرستان شهربابک

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-70

10.30495/irll.2019.665356

فاطمه ریاحی؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


6. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی


7. بررسی و توصیف فعل در گویش لمزانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-26

محمد صالح ارزن کار


8. بررسی و تحلیل اشعار محلّی سید محمد سید

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-86

مریم طاهرزاده موسویان


9. توصیف و تحلیل حذف همخوان در گویش بختیاری در چارچوب واج شناسی بهینگی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-22

غلامحسن اورکی؛ الخاص ویسی؛ منصوره شکرآمیز


11. بررسی مقایسه ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و محمّد بهمن بیگی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-114

آسیه فقیه پرشکوهی؛ اصغر عیسی پور کهلبونی


13. حفظ یا تغییر زبان‌های محلی ایران؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-90

اسماعیل صفائی اصل؛ یوسف آرام


14. ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-60

معصومه سمیعی زاده


17. بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-124

سید حسین طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد رضایی


18. جلوه های شاعرانۀ رنگ محلی در اشعار منوچهر آتشی

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 203-225

عبدالمجید محققی؛ فاطمه حیات داودی