موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات عرب
تعداد مقالات: 1
1. ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

علی افضلی؛ لیلی عباسی منتظری