کلیدواژه‌ها = فرایندهای واجی
تعداد مقالات: 8
1. بررسیِ فرایندهای واجیِ «حذف»، «ابدال»، «قلب» و «اضافه» در گونۀ طبسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 65-84

10.30495/irll.2021.685145

شیماء جعفری دهقی؛ فاطمه غریب زاده


2. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


3. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


5. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار


6. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


7. بررسی واج شناسی گویش آباده ای

دوره 4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-28

عاطفه امیری؛ مریم زارعی


8. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان