نویسنده = معصومه ارجمندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترتیب سازه ای و گروه های نحوی درگویش ترکی گِرمی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-126

هنگامه واعظی؛ اسماعیل شاهی الیله؛ معصومه ارجمندی