آمار مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 462
تعداد مقالات رد شده 247
تعداد مقالات پذیرفته شده 151
درصد پذیرش

33

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

 • در صورت داشتن پرسش ضروری، از طریق پست لکترونیکی نشریه به آدرس adabemahali@gmail.com اقدام فرمایید یا با شماره مدیر داخلی نشریه(09108415618) تماس بگیرید. 


 •   در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی،
  از سامانۀ مشابه یاب سمیم نور استفاده می شود.    
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

        


 

 • عنوان                                   ادبیات و زبان های محلی ایران زمین
 • نوع اعتبار                               نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                             فصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم    ب
 • آخرین رتبه در ارزیابی دانشگاه آزاد     95 +A
 • ISC ضریب تأثیر                       0.063 
 • میانگین زمان بررسی اولیه            حداکثر 10 روز
 • نوع داوری                              دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                  4 ماه
 • زبان نشریه                             فارسی (چکیده: انگلیسی) 
 • قالب انتشار                             چاپی- الکترونیک
 • نوع دسترسی                           رایگان (تمام متن)
 • هزینه پردازش و انتشار                 دارد
 • دسته بندی موضوعی                   دارد  

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط