کسب رتبۀ «ب» در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم سال 1399

کسب رتبۀ «ب» در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم سال 1399

فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین برای دومین سال متوالی، در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم در سال 1399 موفق به کسب رتبه «ب» گردید.