ادبیات و زبان های محلی ایران زمین (IRLL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله