فرایند پذیرش مقالات

 

از زمان وصول مقاله در سامانۀ فصلنامه تا زمان چاپ و انتشار آن، چهار مرحله به ترتیب زیر طی خواهد شد:

الف ـ مرحلۀ بررسی اولیه

در این مرحله، مقالاتی که بر اساس «آیین نامه و شیوه نامه نگارش مقاله» ارسال شده باشد، در هیات تحریریه بررسی و طبق نظر سردبیر، تعیین داور می شود.

ب ـ مرحلۀ داوری مقاله

مقالاتی که از سوی سردبیر و هیات تحریریه به شکل اولیه پذیرفته شده ­اند، دست کم برای دو داور صاحب‌نظر فرستاده و پس از داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛

3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دستۀ اول در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دستۀ دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز از مسیر انتشار خارج می‌گردد.

ج ـ مرحلۀ انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 10 روز اصلاحات درخواستی داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سامانه فصلنامه به آگاهی سردبیر برسانند.

د ـ مرحلۀ پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات درخواستی داوران و یا اقامة دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، مقاله با نظر یکی از داوران اولیه یا داور سوم یا سردبیر در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامۀ کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.