ادبیات و زبان های محلی ایران زمین (IRLL) - واژه نامه اختصاصی