اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید عطاء الله افتخاری

زبان و ادبیات عرب استادیار

s.a.eftekhari74atgmail.com

سردبیر

دکتر جلیل نظری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

jnazari1334atyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر محمدرضا معصومی

زبان و ادبیات فارسی استادیار

masomi2525atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود براتی خوانساری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

mbkatltr.ui.ac.ir

دکتر علی حیدری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه لرستان

aheidary1348atyahoo.com

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ata.radmanesh1398atgmail.com

دکتر جلال رحیمیان

زبان شناسی استاد دانشگاه شیراز

jrahimianatrose.shirazu.ac.ir

دکتر اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

ak_sayadatyahoo.com

دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

e.toghyaniatltr.ui.ac.ir

دکتر محمدحسین کرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

mohamadhkaramiatgmail.com

دکتر ایران کلباسی

زبانشناسی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

i_kalbassiatyahoo.com

دکتر کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان های باستانی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapouratgmail.com

دکتر اکبر نحوی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

akbar.nahviatyahoo.com

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

ayalamehaatyahoo.com
09131037804