ادبیات و زبان های محلی ایران زمین (IRLL) - اهداف و چشم انداز