دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 21، آذر 1397، صفحه 1-126 

مقالۀ پژوهشی

1. بررسی و توصیف فعل در گویش لمزانی

صفحه 1-26

محمد صالح ارزن کار