دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1397، صفحه 1-126 
5. برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونۀ کرمانی

صفحه 81-100

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ عطیه کامیابی گل


6. بررسی ترتیب سازه ای و گروه های نحوی درگویش ترکی گِرمی

صفحه 101-126

هنگامه واعظی؛ اسماعیل شاهی الیله؛ معصومه ارجمندی