دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1397، صفحه 1-135 
5. پژوهشی در وزن فهلویّات (با تکیه بر فهلویّات کُردی)

صفحه 87-106

ناصر علیزاده خیاط؛ سید آرمان حسینی آبباریکی