دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1397، صفحه 1-149 
6. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی