دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1396، صفحه 1-141 
4. بررسی و تحلیل فرآیندهای واجی در نظام آوایی گونۀ زبانی طُرود

صفحه 51-80

جواد عامری؛ سیدحسین طباطبایی؛ سیدحسن طباطبایی