دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1396، صفحه 1-141