دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1396، صفحه 1-140 
3. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی


5. حفظ یا تغییر زبان‌های محلی ایران؟

صفحه 75-90

اسماعیل صفائی اصل؛ یوسف آرام