دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1398، صفحه 1-132 
6. توصیف دستگاه فعلی گویش اردکان فارس

صفحه 113-132

لطف الله یارمحمدی؛ جلال رحیمیان؛ حبیبب زبانگیرفرد