دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1398، صفحه 1-132 
6. توصیف دستگاه فعلی گویش اردکان فارس

صفحه 113-132

10.30495/irll.2019.671518

لطف الله یارمحمدی؛ جلال رحیمیان؛ حبیبب زبانگیرفرد