دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آبان 1398، صفحه 1-130 

مقالۀ پژوهشی

1. شخصیت‌ اسطوره‌ای نخل در باورها و داستان‌های جنوب (بوشهر و فارس)

صفحه 1-16

10.30495/irll.2019.668213

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمد رضا معصومی


3. نگاهی به تشبیه در دیوان شاکه و خان‌منصور

صفحه 35-52

10.30495/irll.2019.669631

مسعود باوان پوری؛ وحید سجادی فر؛ سکینه آزادی