دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1398، صفحه 1-135 
5. نقش و جایگاه زنان در ترانه‌های بختیاری

صفحه 67-83

الیاس قادری؛ عباس قنبری عدیوی؛ مجتبی عبدالهی


6. ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی کوهمرۀ نودان

صفحه 85-104

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ عسکر سیادت