دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1395، صفحه 1-150 
3. نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی

صفحه 43-66

والی رضایی؛ سید غیاث الدین رضویان