دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1395، صفحه 1-133 
6. نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب

صفحه 91-106

زینب السادات هاشمی؛ مریم محمودی