دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-158 
1. شعر کار در شهرستان دنا

صفحه 1-18

محمد جاودان خرد؛ سید محمدباقر کمال الدینی


5. بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی

صفحه 105-124

سید حسین طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد رضایی