دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، آذر 1392، صفحه 1-200 

مقالۀ پژوهشی

1. بازشناسی و توصیف گویش اردستانی

صفحه 1-44

قربانعلی ابراهیمی


6. برخی فرایندهای واجی در 15 گونه زبانی استان کرمان

صفحه 139-164

عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا؛ پریا رزم دیده