دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-188 

مقالۀ پژوهشی

1. ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان

صفحه 1-18

علی افضلی؛ لیلی عباسی منتظری


7. بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری

صفحه 125-170

ایران کلباسی؛ مهشید سلیمانی


8. معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان

صفحه 171-188

کتایون نمیرانیان؛ زرمینه ناحیبی؛ فاطمه کشاورزی؛ سمیه مرادی؛ رحیم فروغی