دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-188 
7. بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری

صفحه 125-170

ایران کلباسی؛ مهشید سلیمانی


8. معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان

صفحه 171-188

کتایون نمیرانیان؛ زرمینه ناحیبی؛ فاطمه کشاورزی؛ سمیه مرادی؛ رحیم فروغی