دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-198 
6. تصویری از حافظ در دیوان «ناری»

صفحه 127-156

یوسف کرمی چمه؛ سید مرتضی هاشمی؛ غلامحسین شریفی