دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-218 
2. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان