نگرشی بر ضرب المثل های رایج درمحله ی سعدی شیراز و معادل های آن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرو ه زبان وادبیات فارسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ، ایران

10.30495/irll.2022.1928731.1432

چکیده

در این پژوهش ضرب المثل های مردم محله ی سعدی شیراز به روشِ میدانی-کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-توضیحی گردآوری شده است ، هدف از این تحقیق آن است که ریشه، معادل و معنیِ برخی از مَثَل های مردمِ این محله که نسل به نسل گشته تا به ما رسیده، مورد بررسی قرار گیرد و برای این کار ضمن مصاحبه با افرادی با سنین 40 تا 95 سال و تحقیق از آگاهان و مراجعه به کتابخانه و بهره گیری از کتاب های مختلف و اسنادِ معتبر، ضرب المثل های شفاهی این محله مورد بررسی قرار گرفت و معادل های آن آورده شد. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می گردد آن است که مردم این محله، بسیاری از ضرب المثل ها را بر اساس زندگی و آداب و رسوم خود ساخته و پرداخته اند و بعضی از آنها را بر اساس افکار و اندیشه های خود تغییر داده به صورتی که در ابتدا به نظر می رسد که معادلی برای آن وجود ندارد اما بعد از تحقیق، مشخص می گردد که این ضرب المثل ها همان است که در اشعار و گفته های بزرگان ادب فارسی نیز وجود داشته است. همچنین بعضی از ضرب المثل ها ، خاص و مخصوص محله ی سعدی شیراز است و معادلی برای آن در کتاب ها و یا گفتار مناطق دیگر نمی توان یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at common proverbs in Saadi neighborhood of Shiraz and its equivalents

نویسندگان [English]

  • farzaneh fahandej saadi 1
  • maryam zibaeenejad 2
  • maryam kohansaal 3
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this study, the proverbs of the people of Saadi district have been collected by library field method and through descriptive approach. The goal of this study is to examine the origin, equivalent and the meaning of some of the proverbs of the people of this district which have been passed down from one generation to the others until they have reached us and for this goal while interviewing people between the ages of 40 to 95 and research from the knowers, visit the library, using different books and valuable documents, the oral proverbs of this district have been evaluated and mentioned their equivalences.
The conclusion of this study is that the people of this district have made many proverbs based on their life and customs and changed some of them according to their thoughts. In a way that, first they seem that there is no equivalent but after research it become clear that these proverbs are the same as the one which also have been in the poetries and the words of the greats of Persian literature. Also, some of these proverbs are belong and special for Saad district in Shiraz and no equivalent can be found in the books or speeches of other regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proverb
  • Oral Literature
  • Anthropology
  • Saadi district
  • maxim