بازتاب مؤلفه های اقتصادی هویّت اجتماعی درشعر بومی ممسنی(با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

شعر و ادبیات هر ملت، به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی فرهنگ و تمدن، می‌تواند آیینـۀ جامعـه و تاریخ روزگار خود باشد. شعر گویشی لری ممسنی نیز به راحتی توانسته بسیاری از نشانه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این قوم را، ترسیم نماید. مؤلفه‌های اقتصادی که از زیرمجموعه‌های مهم هویّت اجتماعی یک ملّت است، به دلیل نقش بسیار مهم و انکارناپذیری که در زیست معیشتی مردم ممسنی دارد، توانسته است به شکلی گسترده و واقعی،امّا در پوششی ادبی، در شعر بومی بازتاب یابد و زوایای پنهانی از هویّت اجتماعی این منطقه را واکاوی و تبیین نماید. این پژوهش با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی، بر اساس انتخاب ابیات وابسته به مؤلفه‌های اقتصادی، همراه با آوانگاری و معنی فارسی آن‌ها، به تحلیل این عناصر بومی و نشان‌دادن جایگاه آن‌ها در شعر بومی ممسنی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic components reflection of social identity in Mamasani native poetry (Emphasizing on the poems of Ahmad Ansari Fahliani)

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mohagheghi 1
  • Majid Negintaji 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Yasooj University, Yasooj, Iran.
2 Ph.D Graduated of Persian Language and Literature Department, Yasooj University, Yasooj, Iran.
چکیده [English]

The poetry and literature of any nation, as one of the indices of its culture and civilization, can be a mirror of the society and history of its time. Lori Mamasani's dialect poem has easily been able to depict many of the social, cultural, political and economic symbols of the people. The economic components, which are one of the important subsets of a nation's social identity due to its very important and undeniable role in the livelihood of the Mamasani’s people, have been able to be widely and realistically used. But it is reflected in the literary form of native poetry, hidden aspects of analysis and explained the social identity of this region. This study emphasized the poems of Ahmad Ansari Fahliani, based on the selection of verses related to economic components, as well as their Persian transliteration and meaning. These analyzed these native elements and showed their place in Mamasani native poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social identity
  • Economic component
  • Mamasani. Poetry
  • Ahmad Ansari
1- ترابی، علی اکبر.(1376). جامعه‌شناسی ادبیات، چاپ سوم، تبریز: انتشارات فروغ آزاد.
2- راودراد، اعظم.(1382). نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، تهران: موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
3- ریر، هربرت.(1352). هنر و اجتماع، ترجمۀ سروش حبیبی، چاپ اول، تهران: امیر کبیر.
4- گلدمن، لوسین.(1371). جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمۀ محمد جعفر پوینده، چاپ اول، تهـران: انتشـارات هـوش و ابتکار.
5- مهری، کریم؛ یزدخواستی، بهجت؛ پناهی، محمدحسین.(1393). سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری، دو فصلنامۀ قدرت نرم، سال 4، شمارۀ 10، صص 98 – 75.
6- نوین، حسین؛ معصومی نیارق، یاسمن.(1389). «بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیات دورۀ تیموری(بر مبنای دیوان اشعار کمال خجندی، نعمت الله ولی، قاسم انوار، عبدالرحمن جامی، امیر پازواری و شمس مغربی)»، دو فصلنامۀ تاریخ ادبیات، سال 2، شمارۀ 1، پیاپی 64، صص 219-242.
کانال تلگرامی
1- انصاری، احمد.(1396). https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani1396